• Szczegóły
 • Recenzje
 • Stretch to selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD)do rozcieńczania wodą.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna

  Działąnie na chwasty:
  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
  Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
  Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20
  Środek najlepiej działa na chwasty jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

  STRETCH
  Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych pochodnych sulfonylomocznika) 40 g/l (4,04 %)
  Zezwolenie MRiRW nr R- 27/2019 wu z dnia 18.07.2019 ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-821/2019d z dnia 04.11.2019 r.
  Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcja stosowania.
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną

  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD)
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.
  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
  Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
  Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe barwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.
  Środek najlepiej działa na chwasty gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2 od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

  Chwasty wrażliwe:chwastnica jednostronna, szarłat szorstki

  Chwasty średniowrażliwe: komosa biała

  Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza
  Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści właściwych (BBCH 12 -18).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu mianowania.
  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji zaraz po zaoraniu pola jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka można uprawiać zboża ozime.
  Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Nie dotyczy.
  1. Długotrwała susza i wysoka temperatura mogą obniżyć skuteczność działania herbicydu.
  2. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
  zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
  stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie
  chwastów,
  dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
  (o różnym mechanizmie działania),
  stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
  rośliny uprawnej,
  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i
  nasilenia chwastów,
  używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  3. Środka nie stosować:
  na plantacjach kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej oraz kukurydzy uprawianej jako materiał hodowlany,
  w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
  w uprawie kukurydzy odmiana Koka,
  bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
  w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
  gdy amplituda temperatur między dniem i nocą wynosi powyżej 17oC,
  w czasie silnego nasłonecznienia,
  na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność, brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne niekorzystne warunki. Stosowanie środka na bardzo lekkich glebach zwiększa ryzyko niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na rośliny mokre (rosa, deszcze),
  na plantacji kukurydzy gdzie zostały zastosowane insektycydy doglebowe zawierające substancje czynne z grupy związków fosforoorganicznych.
  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  STRETCH - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

   

STRETCH 5L - nikosulfuron

Kod produktu: strecz_5l

Producent: Zenith Crop Sciences

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Działanie na chwasty:

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.Środek najlepiej działa na chwasty gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści, natomiast jednoliścienne -od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,04 %)

Cena: 172,00 zł
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • Stretch to selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD)do rozcieńczania wodą.
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna

  Działąnie na chwasty:
  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek. pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
  Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
  Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20
  Środek najlepiej działa na chwasty jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

  STRETCH
  Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych pochodnych sulfonylomocznika) 40 g/l (4,04 %)
  Zezwolenie MRiRW nr R- 27/2019 wu z dnia 18.07.2019 ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-821/2019d z dnia 04.11.2019 r.
  Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcja stosowania.
  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną

  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD)
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron zaliczana jest do grupy B.
  Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
  Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
  Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe barwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.
  Środek najlepiej działa na chwasty gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2 od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

  Chwasty wrażliwe:chwastnica jednostronna, szarłat szorstki

  Chwasty średniowrażliwe: komosa biała

  Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

  Stosowanie środka:
  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Kukurydza
  Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści właściwych (BBCH 12 -18).
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
  Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu mianowania.
  W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji zaraz po zaoraniu pola jako roślinę następczą można uprawiać kukurydzę. Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka można uprawiać zboża ozime.
  Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
  Nie dotyczy.
  1. Długotrwała susza i wysoka temperatura mogą obniżyć skuteczność działania herbicydu.
  2. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
  zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
  stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie
  chwastów,
  dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
  (o różnym mechanizmie działania),
  stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
  rośliny uprawnej,
  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i
  nasilenia chwastów,
  używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  3. Środka nie stosować:
  na plantacjach kukurydzy cukrowej, kukurydzy pękającej oraz kukurydzy uprawianej jako materiał hodowlany,
  w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
  w uprawie kukurydzy odmiana Koka,
  bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
  w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
  gdy amplituda temperatur między dniem i nocą wynosi powyżej 17oC,
  w czasie silnego nasłonecznienia,
  na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność, brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne niekorzystne warunki. Stosowanie środka na bardzo lekkich glebach zwiększa ryzyko niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na rośliny mokre (rosa, deszcze),
  na plantacji kukurydzy gdzie zostały zastosowane insektycydy doglebowe zawierające substancje czynne z grupy związków fosforoorganicznych.
  4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  NASTĘPSTWO ROŚLIN
  W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

  Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższej etykiecie!

  STRETCH - ETYKIETA PRODUKTU

  „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."