• Szczegóły
 • Recenzje
 • TONALE 5L - HERBICYD DO KUKURYDZY

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie w postaci mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy 27 (dawnej grupy F2), substancja czynna mezotrion do grupy 13 (dawnej grupyF4), a substancja czynna terbutylazyna do grupy 5 (dawnej grupy C1).

  Herbicyd zawiera trzy substancje czynne o różnych mechanizmach i różnym spektrum działania. Chlomazon powoduje hamowanie syntezy chlorofilu i karotenoidów (barwników roślinnych), jest absorbowany przez korzonki kiełkujących nasion i przemieszczany do łodyg wrażliwych chwastów powodując ich bielenie. Mezotrion jest pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu. Terbutylazyna należy do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie II, w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów

  Zabieg przedwschodowy
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna nadmorska, rdest powojowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tobołki polne, włośnica
  zielona

  Kukurydza.
  Zabieg przedwschodowy
  Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy kiedy pochewka liściowa przebija się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
  Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany

  1. Wyższa dawka zalecana jest w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
  2. W przypadku gleb piaszczystych, żwirowych i mulistych stosować niższą dawkę.
  3. Oprysk herbicydem Tonale może stanowić zagrożenie dla roślin sąsiadujących, znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca zabiegu.
  4. Nie zaleca się stosowania środka na mokre chwasty i przed spodziewanym intensywnym deszczem oraz w okresie dużych amplitud temperatury powietrza między dniem i nocą.
  5. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, bez uprzedniego wykonania na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.
  6. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka w tych odmianach zaleca się:
  wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub
  skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
  7. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
  –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  8. Środka nie stosować:
  do ochrony kukurydzy cukrowej, pękającej i na plantacjach nasiennych
  na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
  podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
  9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  10.Nie zaleca się stosowania środka z preparatami olejowymi.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  TONALE - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

TONALE 5L - chlomazon, mezotrion, terbutylazyna (herbicyd do kukurydzy)

Kod produktu: tonale_5l

Producent: SUMI AGRO

Środek chwastobójczy

Kanister: 5 Litrów

Stosowanie środka: kukurydza

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie w postaci mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).

Zawartość substancji czynnych: chlomazon – związek z grupy izoksazolidionów – 40 g/l (3,56%), mezotrion – związek z grupy trójketonów – 75 g/l (6,67%), terbutylazyna – związek z grupy triazyn – 375 g/l (33,33%)

Cena: 496,00 zł

Cechy

Producent SUMI AGRO
Uprawa KUKURYDZA
Rodzaj HERBICYD
 • Szczegóły
 • Recenzje
 • TONALE 5L - HERBICYD DO KUKURYDZY

  HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie w postaci mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).
  Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy 27 (dawnej grupy F2), substancja czynna mezotrion do grupy 13 (dawnej grupyF4), a substancja czynna terbutylazyna do grupy 5 (dawnej grupy C1).

  Herbicyd zawiera trzy substancje czynne o różnych mechanizmach i różnym spektrum działania. Chlomazon powoduje hamowanie syntezy chlorofilu i karotenoidów (barwników roślinnych), jest absorbowany przez korzonki kiełkujących nasion i przemieszczany do łodyg wrażliwych chwastów powodując ich bielenie. Mezotrion jest pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu. Terbutylazyna należy do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie II, w głównej mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie wschodów

  Zabieg przedwschodowy
  Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna nadmorska, rdest powojowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tobołki polne, włośnica
  zielona

  Kukurydza.
  Zabieg przedwschodowy
  Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy kiedy pochewka liściowa przebija się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
  Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
  Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany

  1. Wyższa dawka zalecana jest w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
  2. W przypadku gleb piaszczystych, żwirowych i mulistych stosować niższą dawkę.
  3. Oprysk herbicydem Tonale może stanowić zagrożenie dla roślin sąsiadujących, znajdujących się w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca zabiegu.
  4. Nie zaleca się stosowania środka na mokre chwasty i przed spodziewanym intensywnym deszczem oraz w okresie dużych amplitud temperatury powietrza między dniem i nocą.
  5. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, bez uprzedniego wykonania na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin.
  6. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka w tych odmianach zaleca się:
  wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub
  skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
  7. Strategia zarządzania odpornością
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
  –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
  8. Środka nie stosować:
  do ochrony kukurydzy cukrowej, pękającej i na plantacjach nasiennych
  na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
  podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
  9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  10.Nie zaleca się stosowania środka z preparatami olejowymi.

  Wszystkie szczegóły w poniższej etykiecie!

  TONALE - ETYKIETA PRODUKTU

   „Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

  "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."